Projekt pn. Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury

 

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju na podstawie umowy podpisanej w dniu 02.07.2020r. z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 „Środowisko i zasoby”, Działania 4.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Poddziałania 4.3.4 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW” projekt Nr RPDS.04.03.04-02-0003/19-00 pn. : „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”.

Celem projektu jest poprawa standardów jakości świadczonych usług poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki oraz wprowadzenie rozwiązań energooszczędnych i sprzyjających ochronie środowiska. Projekt zakłada modernizację dwóch pomieszczeń Centrum Kultury, które przeznaczone zostaną do prowadzenia zajęć ruchowych i filmowo-teatralnych oraz adaptację Pawilonu Zdrojowego na nowoczesną bibliotekę. Realizacja projektu przyczyni się również do zmniejszenia kosztów energii dzięki montażowi paneli fotowoltaicznych i wymianie oświetlenia. Całkowita wartość projektu na dzień podpisania w/w umowy wynosi 594 917,69 PLN, dofinansowanie to kwota 505 680,04 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.